Službeni e-mail kontakt@vik-ka.hr

Besplatni telefon - dojava kvarova 0800 400 047

Vi pitate, mi odgovaramo

Želite se priključiti na sustav vodoopskrbe ili odvodnje? Dogodio se kvar na instalacijama? Živite u stambenoj zgradi i dosta vam je dijeljena potrošnje vode sa susjedima? Donosimo odgovore na ova i druga pitanja. Ukoliko niste pronašli traženu informaciju, pošaljite nam upit ili kontaktirajte naš Odjel za odnose s korisnicima( 649 113, 649 114). Naravno, možete nas i posjetiti na adresi Gažanski trg 8, prizemlje, soba 14.
 • Zašto dolazi do zamućenja vode i kako se rješava taj problem?

  U slučajevima kvarova, puknuća dolazi do pojave zamućene i obojene vode. Ona je također posljedica neispravnih i starih internih instalacija. Problem rješavamo redovitim ispiranjem cjevovoda te ispiranjem po svakoj dojavi korisnika o primjećenoj zamućenoj vodi. Nakon svakog ispiranja, na krajnjim dijelovima mreže, tj. hidrantima uzimamo uzorak vode koji se potom analizira u ovlaštenom laboratoriju naše tvrtke.

 • Zašto je voda ponekad bijele boje?
  Pojava bijele vode uzrokovana je zarobljenim zrakom u cijevima. Takva je voda u potpunosti zdravstveno ispravna za piće
 • Kolika je cijena kubika vode u Karlovcu ?

  Cijena kubika vode iznosi 3,98 kn. Više o cijenama pogledajte u Cjenik vodnih usluga

 • Što znače pojedine stavke na računu za vodne usluge?

  Cijena svake pojedine vodne usluge- vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela, što je propisano Zakonom o vodama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

  Fiksni dio cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova: očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.

  Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno.Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno.

  Varijabilni dio cijene vodnih usluga obračunava se temeljem isporučene količine vode.

  Pored cijene vodnih usluga plaćaju se i određene naknade: naknada za razvoj koja je prihod Vodovoda i kanalizacije, a služi za sufinanciranje projekata ; naknada za zaštitu i korištenje vode prihodi su Hrvatskih voda, a propisuje ih Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.

 • Kako se vrši obračun potrošnje vode?

  Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom. Cijena usluge obračunava se prema očitanoj potrošnji m3 vode.

  Isporučena voda za svaki stan u zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 01. siječnja 2000. godine, obračunava se na način da se očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje na Korisnike prema broju prijavljenih osoba kod svakog korisnika.

   Više o ovoj temi pogledajte u dokumentu  Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga( članak 13)

 • Koja je cijena pražnjenja septičkih jama i koliko često to treba raditi?

  Cijena usluge pražnjenja i odvoza sadržaja iz sabirnih septičkih jama ovisi o prostornoj udaljenosti korisnika. Cijene su dostupne OVDJE. Vlasnik nekretnine dužan je voditi brigu o redovitom pražnjenju jama, sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Karlovac-Duga Resa. To može biti jednom godišnje ili više puta, ovisno o potrebama.

 • Kako mogu naručiti čišćenje septičke jame?
  Fizičke osobe

  uplatom iznosa za traženu uslugu na nekoliko načina: na blagajni Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac ( Gažanski trg 8, prizemlje, soba 14), općom uplatnicom u pošti ili internet bankarstvom. U nastavku su potrebni podaci za ispunjavanje opće uplatnice:

  PLATITELJ: Ime i prezime , adresa na kojoj se vrši usluga

  MODEL: HR00

  IBAN: HR 642 340 009 110 019 509 6

  POZIV NA BROJ PRIMATELJA: OIB korisnika

  OPIS PLAĆANJA: KOJA JE USLUGA (pražnjenje septičke jame, odštopavanje) i KONTAKT

   

  Pravne osobe:
  • putem narudžbenice
  • putem godišnjeg Ugovora za obavljanje komunalnih usluga


  Za sve potrebne informacije kontaktirajte naš Odjel za odnose s korisnicima na 047 649 128-za pravne osobe; 649 114-za fizičke osobe

 • Što je sekundarni vodomjer?

  To je vodomjer za zasebnu cjelinu( npr. stan) ugrađen u internu vodovodnu instalaciju zgrade, smješten u zajedničkoj prostoriji zgrade, dostupan za očitanje Isporučitelju( našoj tvrtki) i vlasništvo je Isporučitelja vodnih usluga

 • Što je interni vodomjer?

  To je vodomjer za zasebnu cjelinu ili dio cjeline, ugrađen unutra ili izvan zasebne cjeline. Vlasništvo je vlasnika zasebne cjeline.

 • Što je vodomjerno okno i tko ga je dužan održavati?

  Vodomjerno okno dio je vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi zaporni uređaj i vodomjer, a održava ga vlasnik ili drugi zakonski posjednik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje.

 • Koji je postupak priključenja na sustav javne vodoopskrbe /odvodnje?

  Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoj objekt na komunalne vodne građevineVlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoj objekt na komunalne vodne građevine

  1. Zahtjev za priključenje na sustav vodoopskrbe ( možete ga preuzeti ovdje ili u našem Odjelu za odnose s korisnicima; popunjeni obrazac uz vlastoručni potpis dostavljate nama)
  2. Zahtjev za priključenje na sustav odvodnje ( možete ga preuzeti ovdje ili u našem Odjelu za odnose s korisnicima; popunjeni obrazac uz vlastoručni potpis dostavljate nama)
  3. dokaz o vlasništvu građevine( ne stariji od 3 mjeseca)
  4. Kopija katastarskog plana odnosno čestice ( ne stariji od 3 mjeseca)
  5. Potpisivanje Ugovora
 • Koji je postupak ugradnje internih vodomjera?

  Ova tematika uređena je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, koji su na snazi od 16.10.2012. godine

  Da bi se priznala ugradnja internih vodomjera, potrebno je dobiti više od  50% suvlasničkog udjela. Predstavnik stanara ovjerava svoj potpis kod javnog bilježnika, kojeg dostavljate u Vodovod i kanalizaciju d.o.o. Karlovac.

  Kada  se ugrađuju vodomjeri, mora se obavezno napraviti Zapisnik o tehnički dobro izvedenim radovima za svaki stan. Zapisnik sastavlja izvođač radova.Osim što se ugrađuju vodomjeri u stambene prostore, vodomjeri se moraju ugraditi i na mjesta zajedničke potrošnje ( podrum, veš-kuhinja, toplinska podstanica i sl.), te isto tako napraviti zapisnik o učinjenim radovima. 

  Potrebno je priložiti Vlasnički list od svakog vlasnika koji ugrađuje interne vodomjere ( ne stariji od 3 mjeseca ). Ukoliko vodomjere žele ugraditi korisnici koji nisu vlasnici stanova, potrebna je pisana Suglasnost vlasnika o ugradnji vodomjera.

  Nakon što je sve zadovoljeno i dokumentacija dostavljena, predstavnik stanara potpisuje Ugovor o ugradnji internih vodomjera. Ukoliko se ne ugrađuju vodomjeri na daljinsko očitanje potroška vode, predstavnik stanara je dužan, temeljem Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, očitavati interne vodomjere te dostavljati u elektronskom obliku tvrtki Inkasator na fakturiranje.

  .

 • Što poduzeti ako dobijem obavijest o prekomjernoj potrošnji vode ?

  Dodatno provjerite stanje vodomjera, jer prekomjerna potrošnja može ukazivati na puknuće vaše interne instalacije. U tom slučaju, potrebno je kvar popraviti što brže, kako biste spriječili nepotrebno istjecanje vode i dodatne troškove sanacije.

 • Kome se trebam obratiti u slučaju puknuća interne vodovodne instalacije?

  Popravke internih vodovodnih instalacija ne izvodi naša tvrtka, već se morate obratiti vodoinstalateru( ukoliko živite u kući) odnosno Upravitelju (npr Inkasator) ako živite u stambenoj zgradi.

 • Da li je štetan azbest u vodi za piće?

  U temeljnom dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije WHO „Azbest u vodi za piće“ koji je podloga za razvoj WHO Smjernica za kvalitetu vodu za piće razrađena su sva bitna pitanja o azbestu i njegovoj prisutnosti u vodi za piće.

  Izdvajamo najvažnije iz navedenog dokumenta;

  Azbest je opći pojam za vlaknaste silikatne minerale koji sadrže željezo, magnezij, kalcij, ili natrij, te se može podijeliti u dvije glavne grupe, i to serpentin (npr. krizotil)

  i amfibol (npr. amozit, crocidolit i tremolit).

  Kemijska priroda i kristalna struktura azbesta daju mu niz osobina, uključujući i visoku čvrstoću, dugotrajnost, fleksibilnost i otpornost na kemikalije i toplinu.

  Azbest se široko koristio u proizvodnji azbest-cementnih ploča i cijevi za vodu.

  Azbest se kvantitativno određuje u vodi i zraku transmisijskim elektronskim mikroskopom te je njegova granica detekcije ispod 0,1 milijun vlakana po litri (MFL ).

  Azbest ulazi u vodu otapanjem minerala i ruda koji sadrže azbest, kao i preko industrijskih otpadnih voda, atmosferskih onečišćenja, te iz azbest-cementnih cijevi vodoopskrbnog sustava. Ljuštenje azbestnih vlakana iz AC cijevi povezano je s agresivnošću vode (pH vrijednošću).

  Rezultati ispitivanja koncentracije azbesta u sirovoj i tretiranoj vodi u Velikoj Britaniji sugeriraju da voda za piće u većini sadrži vlakna azbesta u koncentracijama koje variraju od nedetektiranih do 1 MFL.

  Iako je azbest poznati ljudski karcinogen ako se unosi u organizam inhalacijom, dostupne epidemiološke i ekološke studije, kao i ispitivanja na životinjama ne podržavaju hipotezu da je konzumacija azbesta preko vode za piće štetna te da azbestna vlakna mogu migrirati preko stijenki gastrointestinalnog trakta..

  Stoga je zaključeno da nema konzistentnih i uvjerljivih dokaz da je progutani

  azbest opasan za zdravlje, te da nema potrebe da se uspostave smjernice za azbest u pitkoj vodi.

  U Hrvatskoj su na snazi Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13 i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013) te istima zbog ranije navedenih razloga nije propisano ispitivanje azbesta u vodi za piće.

  Navodimo izvadak iz osvrta prof.dr.sc. Franje Plavšića, vanjskog suradnika Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping sa http://www.otrovno.com/ vezano uz azbestne vodovodne cijevi.

  „Sad se postavlja novo pitanje. Što bi bilo da su zaista u vodovodni priključak stavljene cijevi s nekim sadržajem azbesta. Naglašavam da se više ne bi smjele ugrađivati zbog novih hrvatskih propisa, ali je činjenica da su brojni postojeći vodovodi građeni na bazi cijevi s azbestom. Što azbest u ugrađenim vodovodnim cijevima znači za građane koji iz njih piju vodu? Ako su takve cijevi izrazito opasne za zdravlje potrošača vode onda treba nešto učiniti. To je izrazito logično i pošteno. Treba li dakle prerovati zemlju i maknuti sumnjive cijevi iz našeg okoliša? Odmah treba reći da ne treba. Ne treba plašiti ljude opasnostima koje ne postoje. Azbest nije topljiv u vodi, a bilo bi dobro da jest, jer onda ne bi imali s njim nikakvih problema. Otopili bi sav postojeći azbest u vodi i mirno živjeli bez suvišnih strahova. Azbest je opasan samo ako se udišu njegova vlakna, a progutati ta ista vlakna možete bez straha za svoje zdravlje i živote. Uopće ne branim dugotrajni običaj izrade vodovodnih cijevi na bazi azbesta, ali te cijevi nisu problem dok ih netko ne pokuša izvaditi iz zemlje grubim razbijanjem čekićima ili sličnim alatkama. Naravno da svaki materijal propada i azbestna vlakna iz vodovodnih cijevi se mogu oslobađati i dospijevati u vodu za piće. Tako će azbestna vlakna dospjeti i u vaš sudoper ili kadu, ali ona na taj način ne predstavljaju nikakvu opasnost za ljudsko zdravlje. Slažem se da u budućnosti ne smijemo ugrađivati azbest u vodovodne cijevi, ali se nema razloga bojati zbog onih starih cijevi bogatima manje ili više azbestom. Jedini problem je razgradnja takvih vodovodnih cijevi. Najbolje ih je ne dirati. Ako već hoćete postaviti nove vodovodne cijevi, nemojte dirati one stare azbestne. Neka ostanu u zemlji i nikome neće činiti nikakvo zlo.“

   

„NE“ smeću u odvodima danas, za očuvani okoliš sutra

Jeste li znali da kanalizacijski sustav našeg grada obuhvaća preko 180 km mreže te da u njemu svakodnevno završi otpad koji čini štetu zdravlju i okolišu? Naši djelatnici u godinu dana iz sustava odvodnje izvuku preko 63 tone otpada koji je trebao završiti u kanti za smeće.

Saznaj više

NAPOMENA! Ova stranica koristi kolačiće i slične tehnologije.

Ukoliko ne promijenite postavke preglednika, prihvaćate kolačiće. Više

Shvaćam

Uporaba kolačića

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija ( Cookies ) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne. 

Što je kolačić ?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće ?
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama

Što su privremeni kolačići ?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići ?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane ?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane ?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Da li cropex.hr koristi kolačiće ?
Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi cropex.hr i zašto ?

 • Privremeni kolačići (Session cookies) - to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).
 • Trajni kolačići (Persistent cookies) - ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnostima kao što su "Ostanite prijavljeni" tickbox, što korisnicima olakšava pristup kao registriranom korisniku. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna - ne vidimo individualne podatke korisnika.

Da li na web stranici ima kolačića treće strane ?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

 • Mjerenje posjećenosti 
  cropex.hr koristi nekoliko servisa za mjerenje posjećenosti, to su: Google analytics, Gemius, Xiti. 
  Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete zabraniti za svaki servis na sljedećim linkovima:

 

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima: